Tema

Innlegga er fordelt på følgjande sesjonar:

Temaet for Fjordkonferansen 2017 er «Det regionale i det internasjonale». Valet av tema opnar for mange perspektiv på korleis regionale forhold påverkast av, eller spelar saman med internasjonale forhold. Internasjonalt tankegods vert fordelt, tilpassa og omforma til regionalt nivå innan mange sektorar og langs ulike dimensjonar. Konferansen inviterer forskarar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal til å adressere tema som har relevans for forholdet  mellom det regionale og det internasjonale.

Arrangørane er i utgangspunktet opne for alle relevante tilnærmingar til eit så breitt tema, men vi har gjort oss nokre tankar om aktuelle undertema som vi gjerne mottek bidrag knytt til:

  • Internasjonale politiske trendar i det regionale
  • Internasjonale faglige trendar sin verknad på ulike fagområde
  • Næringslivs­-strategiar og -utfordingar i den internasjonale konkurransen
  • Det grøne skiftet og det regionale perspektivet
  • Flyktningstraumen til Europa og regionene

Fjordkonferansen 2017 (program med tracks)

Informasjon frå tidlegare konferansar:

Fjordkonferansen 2016 (program med tracks)

Fjordkonferansen 2015 (program med tracks og deltakarar)

Fjordkonferansen 2014 (tracks og innlegg)

Fjordkonferansen 2013 (tracks og innlegg