Paper

Fjordkonferansen organiserer tilbakemelding til dei som presentere paper/artikkel på konferansen.

Alle som presenterar paper på konferansen, skal få tilbakemelding frå andre deltakarar.  Desse vert bedne om å lese paperet og førebu ei tilbakemelding. Alle deltakarar med paper må vere budde på at dei kan verte bedne om å førebu tilbakemelding på ein annan deltakar sitt paper. Alle som skal gje tilbakemelding, skal få paperet dei skal kommentera tilsendt på førehand, i god tid. Dei fleste får tildelt eit paper på same gruppe som dei sjølve skal presentere i, med forfattar/ar frå ein annan institusjon enn dei sjølve tilhøyrar. Av og til lukkast ein ikkje med å få denne kabalen til å gå heilt opp, så nokre få må gje tilbakemelding på papers som vert presenterte i andre grupper enn der dei sjølve skal presentere, og nokre få vert ôg bedne om å gje tilbakemelding på to papers. Vi vonar det er greitt.

Paper skal innhalde tittel, forfattarar med e-postadresse, abstract, lengd helst 5–7000 ord. Filnamnet skal innhalde etternamn på primærforfattar.

Frist Fjordantologien 2019

For å få ditt paper vurdert til publisering i Fjordantologien, må fullstendig paper sendast innan 15. oktober 2018. Paper sendast på e-post til Øyvind Helgesen: oyvind.helgesen@ntnu.no

Redaksjonen vil deretter foreta ei vurdering, og eventuelt sende paperet ut til fagfellevurdering, før du får svar om paperet vert publisert.