Paper

Fjordkonferansen organiserer tilbakemelding til dei som presentere paper/artikkel på konferansen. Frist: 1. mai for paper.

Alle som presenterar paper på konferansen skal få tilbakemelding frå andre deltakarar, som vert bedne om å lese paperet og førebu ei tilbakemelding. Alle deltakarar med paper må vere budde på at dei kan verte bedne om å førebu tilbakemelding på ein annan deltakar sitt paper. Alle som skal gje tilbakemelding skal få paperet dei skal kommentera tilsendt på førehand, i god tid. Dei fleste får tildelt eit paper på same gruppe som dei sjølve skal presentera i, med forfattar/ar frå ein annan institusjon enn dei sjølve tilhøyrar. Diverre lukkast ikkje arrangementskomiteen med å få denne kabalen til å gå heilt opp, så nokre få må gje tilbakemelding på papers som vert presenterte i andre grupper enn der dei sjølve skal presentere, og nokre få vert ôg bedne om å gje tilbakemelding på to papers. Vi vonar det er greitt.

Innsending av paper gjerast gjennom denne lenkja EasyChair

Paper skal innhalde tittel, forfattarar med e-postadresse, abstract, lengd helst 5–7000 ord. Filnamnet skal innhalde etternamn på primærforfattar.