Om konferansen

Fjordkonferansen vert 11.-12. november 2020. Utsettinga medfører òg endringar når det gjeld Fjordantologien, sjå eiga fane.

Fjordkonferansen er eit årleg fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Konferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane i dei to fylka og for fagpersonar i næringsliv og offentleg verksemd som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Høgskulen i Volda, NTNU, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking er aktørar som samarbeider om å arrangere og drive Fjordkonferansen. Konferansen vert driven av ei styringsgruppe med representantar frå desse forskings- og utdanningsmiljøa. Hovudsamarbeidspartnar for Fjordkonferansen har vore Sparebanken Møre. I tillegg har Sogn og Fjordane fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Mørealliansen finansiert konferansen.

Formål

Fjordkonferansen har to formål. På den eine sida skal den vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane i dei to fylka og for fagpersonar i næringsliv og offentleg verksemd som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. På den andre sida skal den bidra til å auke den akademiske kompetansen i regionen gjennom å få fleire til å publisere akademisk. Dei mest lovande bidraga vil bli samla i «Fjordantologien» som vert utgitt av Universitetsforlaget under vilkåra for open tilgang (Open Access). Vi vil gi ekstra merksemd og hjelp til dei som er «nye» i «gamet».

Styret for Fjordkonferansen

Lise Lillebrygfjeld Halse (HiMolde)

Jeanette Varpen Unhjem (HiMolde)

Leif Longvanes (HVL)

Finn Ove Båtevik (HVO)

Lars Julius Halvorsen (leiar) (HVO)

Henriette Hafsaas (HVO)

Øyvind Heimset Larsen (Vestlandsforsking)

Torbjørn Årethun (HVL)

Marte Fanneløb Giskeødegård (NTNU)

Erik Nesset (NTNU)

Kontaktperson for Fjordkonferansen 2020

Dosent Torbjørn Årethun, Høgskulen på Vestlandet

Kontakt oss på fjordkonferansen2020@hvl.no