Om konferansen

Fjordkonferansen er eit årleg fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Høgskulen i Volda, NTNU, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Møreforsking og Vestlandsforsking er aktørar som samarbeider om å arrangere og drive Fjordkonferansen. Fjordkonferansen skal vere ein møteplass for fagmiljøa der formidling, læring og fagleg utvikling skal stå i fokus.

Konferansen vert driven av ei styringsgruppe med representantar frå forskings- og utdanningsmiljøa.

Hovudsamarbeidspartnar for Fjordkonferansen har vore Sparebanken Møre. I tillegg har Sogn og Fjordane fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Mørealliansen finansiert konferansen.

Formål

Fjordkonferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane i dei to fylka og for fagpersonar i næringsliv og offentleg verksemd som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. På konferansen vert aktuelle FoU-arbeid presentert og drøfta. Det blir laga årlege antologiar der artiklar vert publisert. Fjordkonferansen ønskjer å ha nytteverdi både for kvar einskild deltakar og for dei respektive FoU-institusjonane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Lågterskeltilbod

Konferansen og antologiane skal bidra til å auke den akademiske kompetansen i regionen. Konferansen skal vere ein møteplass for læring og utvikling av samarbeid og medverke til publisering. Rett nok vil vi gi ekstra merksemd og hjelp til dei som er «nye» i «gamet», men konferansen er for alle. Det er innlegg også frå kollegaer som er «garva» konferansedeltakarar. Dei beste bidraga vil bli samla i «Fjordantologien» som vert utgitt av Universitetsforlaget under vilkåra for open tilgang (Open Access). Konferansen er eit lågterskeltilbod for idéutvikling og for stimulering av samarbeidet mellom fag og institusjonar.

Styringsgruppa for Fjordkonferansen

(under oppdatering)

Kontaktperson for Fjordkonferansen 2019

Førstelektor Lars Julius Halvorsen, Høgskulen i Volda