Praktisk informasjon

Information in English at the bottom half of this web page.

Fjordkonferansen 2023 vil bli gjennomført den 20. og 21. juni på Alexandra Loen hotell.

Konferansepris (begge dager): 3400 for standard enkeltrom.
Det er egne priser for dagspakker og mulighet for å oppgradere hvis en ønsker det (mot en ekstra kostnad)

Påmeldingsfristen er 20.april. For å melde deg på, bruk lenken nedenfor.

Fjordkonferansen 2023 (wufoo.com)

Abstrakt sendes fjordkonferansen@hivolda.no innen 1.mars.

I etterkant av fjordkonferansen utgies det en antologi knyttet til konferansens tema, med bidragsytere fra konferansen. Det er en sidetallsbegrensning på Fjordantologien, som innebærer en begrensning på antall artikler som kan bli med. Det er plass til rundt 20 artikler på i gjennomsnitt 20 sider. Det har vært vanlig å kjøre full review på flere artikler enn dette, men ikke 50. Det vil derfor skje en siling etter konferansen (blant annet droppe dem som ikke selv ønsker å gå videre), og en siste siling etter avsluttet review. Den formelle review-prosessen vil skje etter konferansen. Prosessen rundt review og tilbakemeldinger vil følge dette programmet:

 • Forberedte tilbakemeldinger i parallellsesjon under konferansen forutsetter at en kommentator har fått gjøre seg kjent med et manuskript på forhånd. Redaksjonskomiteen må da ha inn dette innen 15. mai, innsendt på samme måte som abstractene. Manuskriptet må være tilstrekkelig utviklet til at kommentatoren har et godt grunnlag for sine tilbakemeldinger. (Det er helt i orden om manuskriptet utvikles videre i ukene frem til konferansen.)
 • De som blir bedt om å forberede tilbakemeldinger skal være forespurt før 1. juni. De vil få tilsendt manuskriptet de skal kommentere rundt 1. juni.
  • Selv om en presentasjon ikke er ledsaget av en mer eller mindre ferdig artikkel, kan forfatteren få spontane tilbakemeldinger i parallellsesjoner der den legges frem.
 • Basert på det som har vært presentert på konferansen og de tilbakemeldinger som kommer der, vil et utvalg av forfatterne bli invitert til å arbeide videre med sine artikkelutkast. De får en frist til 1. oktober med å skrive en ferdig artikkel. Det skal da være oppnevnt reviewers, som skal være forberedt på å gi fyldige tilbakemeldinger som kan hjelpe forfatterne med å forbedre artiklene sine. Det kan bli flere runder med nye tilbakemeldinger til den endelige avgjørelsen om publisering i Fjordantologien tas. Review-prosessen vil bli avsluttet innen 25. februar 2024.
  • Artikler som på dette tidspunktet ikke velges ut til antologien vil forhåpentligvis være godt nok utviklet til at forfatterne kan prøve å publisere dem på annet vis.

Practical information

The Fjord Conference 2023 will be held on 20 and 21 June at Alexandra hotel in Loen.

The conference fee is 3400 NOK

Prices for attending just one of the days or options for upgrading are found in the sign up form.

Registration deadline is the 20th of April. To sign up use the link below.

Fjordkonferansen 2023 (wufoo.com)

After the conference, we will publish an anthology on the topic of the conference, with selected contributions from the conference. There is a page number limit on Fjordantologien, which means an implicit limit on the number of articles that can be included. There is room for around 20 articles with an average of around 15 pages. It has been common to run a full review on more articles than this, but not 50. There will therefore be a screening after the conference (including dropping those who choose to opt out), and a final screening after the review. The formal review process will take place after the conference. The process of review and feedback will follow this program:

 • Prepared feedback in a parallel session during the conference presupposes that a commentator has been acquainted with a manuscript in advance. The editorial committee must then have this submitted by 15 May, submitted in the same way as the abstracts. The manuscript must be sufficiently developed for the commentator to have a good basis for his feedback. (It is perfectly fine if the manuscript is further developed in the weeks leading up to the conference.)
 • Those who are asked to prepare feedback must be requested before 1 June. They will receive the manuscript to comment on around 1 June.
  • Even if a presentation is not accompanied by a finished article, the author can receive spontaneous feedback in parallel sessions where it is presented.
 • Based on what has been presented at the conference and the feedback that comes there, a selection of the authors will be invited to continue working on their draft articles. They are given a deadline of 1 October to write a finished article. Reviewers should then be appointed, who should be prepared to provide comprehensive feedback that can help the authors improve their articles. There may be several rounds of new feedback on the final decision on publication in Fjordantologien. The review process will be completed by February 25, 2024.
  • Articles that are not selected at this time for the anthology will hopefully be well enough developed for the authors to try to publish them in another way.