Om konferansen

Fjordkonferansen er eit fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Konferansen vert halden på NTNU i Ålesund  21.-22. juni 2018. Høgskulen i Volda, NTNU, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Møreforsking og Vestlandsforsking tok initiativet til Fjordkonferansen. Fjordkonferansen skal vere ein møteplass for fagmiljøa der formidling, læring og fagleg utvikling skal stå i fokus.

Hovudsamarbeidspartnar for Fjordkonferansen er Sparebanken Møre. I tillegg har Sogn og Fjordane fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Mørealliansen finansiert konferansen. Det er oppretta ei eiga styringsgruppe (sjå nedst på sida).

Formål

Fjordkonferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane i dei to fylka og for fagpersonar i næringsliv og offentleg verksemd som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. På konferansen vert aktuelle FoU-arbeid presentert og drøfta. Ein tek sikte på å utarbeide årlege antologiar der artiklar vert publisert. Fjordkonferansen vil ha nytteverdi både for kvar einskild deltakar og for dei respektive FoU-institusjonane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Lågterskeltilbod

Fjordkonferansen 2018 er den sjette årlege konferansen i rekkja. Konferansen og antologiane skal bidra til å auke den akademiske kompetansen i regionen. Konferansen skal vere ein møteplass for læring og utvikling av samarbeid og medverke til publisering. Rett nok vil vi gi ekstra merksemd og hjelp til dei som er «nye» i «gamet», men konferansen er for alle. Det er innlegg også frå kollegaer som er «garva» konferansedeltakarar. Dei beste bidraga vil bli samla i «Fjordantologien» som vert utgitt av Universitetsforlaget som Open Access. Konferansen er eit lågterskeltilbod for idéutvikling og for stimulering av samarbeidet mellom fag og institusjonar.

"Modellar" er hovudtema i 2018

Vi har nemnt fleire temaområde under overskrifta "Modellar" der vi inviterer til å presentere papers/artikkelutkast, idear til forskingsprosjekt, posters og andre faglege bidrag. Det er òg mogeleg å føreslå nye tema innanfor hovudtemaet.

Styringsgruppa for Fjordkonferansen

Professor Øyvind Helgesen, leiar. NTNU i Ålesund. Tlf: 70 16 12 18

Førstelektor Jon Gunnar Nesse, nestleiar. Høgskulen på Vestlandet. Tlf: 4022 4296

Professor Erik Nesset NTNU i Ålesund. Tlf: 7016 1280

Dosent Randi Bergem, Høgskulen i Volda, Tlf.: 7007 5211

Forskar Lars Julius Halvorsen, Møreforsking AS. Tlf: 7007 5215

Forskar Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking. Tlf. 9710 6454

Førsteamanuensis Heidi Hogset, Høgskolen i Molde. Tlf.  7121 4229

Professor Harald M. Hjelle, Høgskolen i Molde. Tlf: 7121 4241

Programkomité for Fjordkonferansen 2018

Kontakt Johanne Vågø Hoff