Om konferansen

Fjordkonferansen er eit fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Konferansen er på Alexandra hotell i Loen 20.-21. juni 2017. Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Møreforsking og Vestlandsforsking har saman teke initiativet til Fjordkonferansen. Fjordkonferansen skal vere ein møteplass for fagmiljøa der formidling, læring og fagleg utvikling skal stå i fokus.

Hovudsamarbeidspartnar for Fjordkonferansen er Sparebanken Møre. I tillegg har Sogn og Fjordane fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Mørealliansen finansiert konferansen. Det er oppretta ei eiga styringsgruppe. Sjå nedst på sida.

Formål

Fjordkonferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane i dei to fylka og for fagpersonar i næringsliv og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Til Fjordkonferansen skal aktuelle FoU-arbeid presenterast og drøftast. Vi tek sikte på å utarbeide årlege antologiar der artiklar kan publiserast. Erfarne forskarar internt og eksternt skal gi rettleiing undervegs i arbeidet med paperet. Fjordkonferansen vil ha nytteverdi både for den einskilde deltakar og for dei respektive FoU-institusjonane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Lågterskeltilbod

Fjordkonferansen 2017 er den femte årlege konferansen i rekkja. Konferansen og antologiane skal bidra til å auke den akademiske kompetansen i regionen. Aktivitetar knytte til konferansen skal medverke til publisering og vere ein møteplass for læring og utvikling av samarbeid. Rett nok vil vi gi ekstra merksemd og hjelp til dei som er «nye» i gamet, men konferansen er for alle og vi har innlegg også frå kollegaer som er «garva» konferansedeltakarar.  Vi har ein god stab med høgt kvalifiserte rettleiarar som vil assistere. Dei beste bidraga vil vi samle i «Fjordantologien» som skal utgjevast på eit godkjent forlag. Som i tidlegare konferansar er det lagt stor vekt på å fremme framlegging av idear og arbeid som er under vegs, og vi vil hjelpe til med rettleiing for publisering i antologien frå konferansen eller i tidsskrift. Konferansen er eit lågterskeltilbod for idéutvikling og for å stimulere samarbeid mellom fag og institusjonar.

"Det regionale i det internasjonale" er hovudtema i 2017

Vi har nemnt fleire temaområde under overskrifta "Det regionale i det internasjonale" der vi inviterer til å presentere papers/artikkelutkast, idear til forskingsprosjekt, posters og andre faglege bidrag. Det er òg mogeleg å føreslå nye temaområde.

Styringsgruppa for Fjordkonferansen

Professor Øyvind Helgesen, leiar. NTNU i Ålesund. Tlf: 70 16 12 18

Førstelektor Jon Gunnar Nesse, nestleiar. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Tlf: 57 67 63 03

Professor Erik Nesset NTNU i Ålesund. Tlf: 7016 1280

Dosent Randi Bergem, Høgskulen i Volda

Forskar Lars Julius Halvorsen, Møreforsking AS. Tlf: 7007 5215

Forskar Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking. Tlf. 9710 6454

Førsteamanuensis Heidi Hogset, Høgskolen i Molde. Tlf.  7121 4229

Professor Harald M. Hjelle, Høgskolen i Molde. Tlf: 7121 4241

Programkomité for Fjordkonferansen 2017

Kontakt Heidi Hogset