Tema for Fjordkonferansen 2021: Bærekraft

Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert av Brundtlandkommisjonen i sin rapport Vår felles fremtid i 1987. Der defineres bærekraft i et generasjonsperspektiv, som gjør det utfordrende i en verden der politikeres tidshorisont er begrenset av valgperioden, og økonomer neddiskonterer fremtiden ut fra antakelser om økonomiske aktørers tidspreferanser. Hvordan kan vi vite hva som er bærekraftig i dag, når det er fremtidens generasjoner som skal være de endelige dommerne? Vi oppdager stadig nye bevis på at praksis vi lenge har oppfattet som uproblematisk, likevel viser seg å ha utilsiktede konsekvenser vi finner uakseptable. Et eksempel på dette kan være hvordan den berømte «plasthvalen» satte vårt forhold til plast i et nytt lys. Plast var tidligere oppfattet som et relativt harmløst forsøplingsproblem, ikke en vesentlig trussel mot økosystemer eller biologisk mangfold. Denne usikkerheten gjør bærekraft til et diffust og tøyelig begrep.

FN vedtok i 2015 17 bærekraftige utviklingsmål med 169 tilknyttede delmål, som skal ligge til grunn for all deres virksomhet i årene frem til 2030. Disse målene innebærer en konkretisering av de utfordringene vår generasjon må løse på vegne av våre etterkommere. Akademia er forventet å påta seg et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap som må til for at bærekraftsmålene skal gjøres oppnåelige.

Som tema for Fjordkonferansen 2021 kan bærekraft settes under lupen fra forskjellige vinkler:

 • Det problematiske bærekraftsbegrepet
 • Bærekraftsmålene – er prioriteringene riktige?
 • Kunnskapsbehov for å nå FNs bærekraftsmål med tilhørende delmål
 • Evaluering av innsatsen som gjøres for å nå bærekraftsmålene
 • Fokus på enkelte delmål:
  • Bærekraftig urbanisering
  • Bærekraftig helsepolitikk og -systemer, herunder forebyggende tiltak
  • Bærekraftig energiforbruk
  • Bærekraftig industri og sirkulærøkonomi
  • Bærekraftig transport og logistikk
  • Bærekraft og delingsøkonomi
  • Bærekraft og migrasjon
  • Bærekraft og naturressursforvaltning
 • Synergier og konflikter mellom de enkelte bærekraftsmålene

Listen er ikke uttømmende. Mottatte sammendrag vil bli vurdert mot en romslig tolkning av temaet, og etter beste evne organisert tematisk med tanke på strukturen på konferansen og antologien.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.