Fjordkonferansen 2023

Fjordkonferansen 2023 blir arrangert i Loen 20 og 21.juni og temaet er Samarbeid. Vi inviterer til en tverrfaglig konferanse med temaet samarbeid. Nær sagt alle typer samarbeid er velkomment, men vi inviterer spesielt faglige bidrag som kan kobles til tverretatlig og annet offentlig samarbeid, samarbeid i næringslivet, samarbeid mellom offentlige, og/eller kommersielle og ideelle aktører, tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid, samarbeid mellom profesjonsutøvere og brukere, og kunstnerisk samarbeid

Retningslinjer for presentasjonar:

Presentasjon med paper:

  • Presentasjon 10 min
  • Hovudkommentar 5 min
  • Diskusjon 10 min

Presentasjon utan paper:

  • Presentasjon 15 min
  • Diskusjon 10 min

Omtale av konferansen

Det meste av det vi foretar oss i løpet av en vanlig dag forutsetter samarbeid. På vei til jobb samarbeider bilister med hverandre, syklister og fotgjengere om å dele vei og fortau for å unngå sammenstøt. Man samarbeider med kollegaer om å løse ulike arbeidsoppgaver. På pauserommet må man ha ordninger for at oppvasken settes inn, maskinen settes på og at rent bestikk, kopper og tallerkener ryddes inn. Man samarbeider om kjøring av neste generasjon til og fra fotballtrening. Der samarbeider spillerne om å få laget til å prestere best mulig. I butikken samarbeider kundene om å overholde køsystemer. Vårt innkjøp av dagligvarer er i en viss forstand også et samarbeid mellom kunde og kjøpmann om bytte av varer mot penger. Alle disse formene for samarbeid skaper ulike former for fellesgoder som hver og en ikke ville klart å oppnå alene: trafikksikkerhet og hyggeligere handleopplevelser, vel utførte oppgaver, rene pauserom, mindre kjøring et godt fotballag og god og variert mat på bordet.

Samtidig som vi samarbeider, inngår vi i ulike former for konkurranse. Den enkelte vil helst komme raskt frem i trafikken eller i butikkøen. Man vil kanskje unngå utrivelige arbeidsoppgaver og heller gjøre de mest interessante, og få minst sin fortjente del av æren for resultatene som oppnås. Ikke alle liker å vaske opp og rydde inn, eller ta sin del av kjøringen til trening. På fotballen er det en konkurranse om å komme på laget, og kjøpmann og kunde har ulike interesser knyttet til prisen på handlekurven. I de fleste samarbeidssituasjoner oppstår kollektive handlingsdilemmaer, der individuelle interesser og gruppeinteresser står i et motsetningsforhold. Hvordan man evner å håndterere slike samarbeidsinstitusjoner er ofte avgjørende for utfallet i slike situasjoner.

Det finnes en rekke eksempler på vellykkede samarbeid mellom personer, mellom kommuner, statlig virksomheter, bedrifter og frivillige organisasjoner. Men det finnes også mange eksempler på det motsatte. Samarbeid kan vise seg vanskelige å etablere, fungere dårlig eller bryte sammen slik at de individuelle interessene kommer i veien for fellesgodene. Interkommunale samarbeid og bedriftssamarbeid kan strande på lokaliserings- eller fordelingskonflikter. Profesjonsstrid og enhetsegoisme kan hemme tverrprofesjonelle og tverrfaglige samarbeid. En av de største utfordringene verden står ovenfor, klimaendringene, kan kun løses gjennom internasjonalt samarbeid. Så langt har den evnen til å samarbeide om dette kommet til kort.

En viktig faktor for utfallet av kollektive handlingsdilemmaer er regulerende institusjoner av formell og uformell karakter. De formelle institusjonene består blant annet av lover, regler og avtaleverk, mens de uformelle institusjonene omfatter normer og forventninger til atferd, og relasjoner mellom partene og kulturelle forhold. Begge formene for institusjoner, og samspillet mellom dem, har stor betydning for vilkårene for samarbeid og kan bidra til å forklare kollektive utfall i form av evne til å forvalte felles goder, industriell skaperkraft, utvikling innenfor fag- og profesjonsfellesskap og lokal og regional samfunnsutvikling. Å skape egnede institusjoner er i seg selv en viktig form for samarbeid.

Vi inviterer til en tverrfaglig konferanse med temaet samarbeid. Vi inviterer spesielt faglige bidrag som kan kobles til ett de fem temaområdene nedenfor:

  • Tverretatlig og annet offentlig samarbeid
  • Samarbeid i næringslivet
  • Samarbeid mellom offentlige, og/eller kommersielle og ideelle aktører
  • Tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid
  • Samarbeid mellom profesjonsutøvere og brukere

Abstrakt på ca 300 ord sender du til:

fjordkonferansen@hivolda.no

Innan 15.mars

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.